Τo αρχείο της Εργοληπτικής απέκτησε η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας