Όροι χρήσης καταστήματος

Όροι χρήσης  του  ηλεκτρονικού καταστήματος

1.

Στο παρόν τμήμα περιγράφονται οι όροι χρήσης  του ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop) της ιστοσελίδας «Τυπολόγος»,που λειτουργεί από την εταιρεία παροχής υπηρεσιών «ΝMOS-Ν. Μόσχοβος» και η οποία εδρεύει στην οδό  Παυσανία 21 (Τ.Κ. 54352, Άνω Τούμπα, Θεσσαλονίκη), με την κάτωθι ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας (email) contact@typologos.com και την τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης του κοινού: +30  6944-18.17.72.Οι κάτωθι όροι και οι κάτωθι προϋποθέσεις αφορούν στην χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος,το οποίο λειτουργεί στην εξής ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://www.typologos.com/shop/ 

2.

Κάθε χρήστης- επισκέπτης- πελάτης του διαδικτύου που εισέρχεται και συναλλάσσεται ή χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του ηλεκτρονικού καταστήματος (θα αποκαλείται  εφεξής για συντομία και  «πελάτης» ασχέτως αν επισκέπτεται απλώς το κατάστημα (e-shop)  ή πραγματοποιεί και παραγγελία  προς την απόκτηση αϋλων προϊόντων(λογισμικών προγραμμάτων ή ebooks) ή υπηρεσιών .

3.

Ο κάθε επισκέπτης- χρήστης- πελάτης θεωρείται ότι συναινεί κι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους κατωτέρω όρους, που  διατυπώνονται στο παρόν τμήμα χωρίς καμία εξαίρεση.

4.

Στην περίπτωση, που κάποιος χρήστης- επισκέπτης- πελάτης  δε συμφωνεί με τους συγκεκριμένους όρους, τότε οφείλει με ευθύνη του να απόσχει από την επίσκεψη και τη χρήση του παρόντος ιστότοπου. Οφείλει -δε-με δική του ευθύνη να απόσχει από κάθε συναλλαγή ή χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος.

5.

Η ιστοσελίδα «Τυπολόγος» και η εταιρεία παροχής υπηρεσιών «ΝΜΟS-N. Μόσχοβος» διατηρούν το δικαίωμα να τροποποιούν μονομερώς ή ναανανεώνουν τους παρόντες όρους και τις προϋποθέσεις των συναλλαγών, που διεξάγονται μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματός της.Η ιστοσελίδα «Τυπολόγος» αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει τους χρήστες για τις τυχόν τροποποιήσεις ή για οποιαδήποτε αλλαγή, που θα λαμβάνει χώρα μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματός της.Διευκρινίζεται ότι η αλλαγή όρων δεν περιλαμβάνει παραγγελίες αϋλων προϊόντων (λογισμικών προγραμμάτων ή ebooks) ή και κρατήσεις υπηρεσιών, οι οποίες  ήδη έχουν γίνει.

6.

Η ιστοσελίδα «Τυπολόγος» δεσμεύεται για την ακρίβεια- αλήθεια – πληρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, σχετικά με την ταυτότητα της εταιρείας παροχής υπηρεσιών «NMOS-Ν.Μόσχοβος» και τις παρεχόμενες συναλλαγές,οι οποίες πραγματοποιούνται μέσω του e-shop.Η ιστοσελίδα «Τυπολόγος» και η εταιρεία παροχής υπηρεσιών «NMOS-Ν.Μόσχοβος» στα πλαίσια της καλής πίστης δε φέρουν ευθύνη ή δέσμευση από καταχωρήσεις ηλεκτρονικών δεδομένων που έγιναν εκ σφάλματος ή παραδρομής κατά την κοινή πείρα.Για το σφάλμα ή την παραδρομή δύναται να προβαίνει σε διόρθωσή του, οποιαδήποτε στιγμή  αντιληφθεί την ύπαρξή  τους.

7.

Η ιστοσελίδα «Τυπολόγος» και η εταιρεία παροχής υπηρεσιών  «ΝΜΟS-N. Μόσχοβος» στα πλαίσια των συναλλαγών από το ηλεκτρονικό κατάστημα δεν ευθύνονται και δεν υπέχουν υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε τυχόν βλάβη ή ζημία προκύψει από την ακύρωση παραγγελιών-κρατήσεων, από τη μη εκτέλεση ή από την καθυστέρηση εκτέλεσής τους,για οποιαδήποτε αιτία. Επίσης, δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητα των αϋλων προϊόντων (λογισμικών προγραμμάτων ή ebooks) – υπηρεσιών που εκτίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα.

Ωστόσο, με βάση τα τηρούμενα στοιχεία ενημερώνουν τον ενδιαφερόμενο πελάτη για την διαθεσιμότητα ή μη των αϋλων προϊόντων (λογισμικών προγραμμάτων ή ebooks) – υπηρεσιών. 

Σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων αυτών αναλαμβάνουν η ιστοσελίδα «Τυπολόγος» και η εταιρεία παροχής υπηρεσιών «ΝΜΟS-N. Μόσχοβος» να προβαίνουν σε έγκαιρη ενημέρωση των πελατών περί της μη διαθεσιμότητας των αϋλων  προϊόντων (λογισμικών προγραμμάτων ή e-books) κι υπηρεσιών. Στην συγκεκριμένη περίπτωση δεν υπέχει καμία περαιτέρω ευθύνη.

8.

Το ηλεκτρονικό κατάστημα και ο ιστοτόπος του «παρέχουν» το περιεχόμενο (λ.χ. πληροφορίες, ονόματα, φωτογραφίες, απεικονίσεις), τα αϋλα προϊόντα  (λογισμικά προγράμματα ή ebooks) και τις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω του διαδικτυακού τόπου, «όπως ακριβώς έχουν» και μόνον υπό τη μορφή του «κατεβάσματος» (download).

9.

Σε καμία περίπτωση, η ιστοσελίδα «Τυπολόγος» και η εταιρεία παροχής υπηρεσιών «ΝΜΟS-N. Μόσχοβος» δενευθύνονται αστικώς ή ποινικώς για την οποιαδήποτε ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ.) που τυχόν θα υποστεί κάθε επισκέπτης του ηλεκτρονικού καταστήματος ή τρίτος από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του διαδικτυακού τόπου ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και αϋλων προϊόντων (λογισμικών προγραμμάτων ή ebooks)  ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε  αϋλα προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

10.

Όλο το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού καταστήματος, συμπεριλαμβανομένων και των διακριτικών τίτλων, σημάτων,εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων κ.λπ., αποτελούν την πνευματική ιδιοκτησία της ιστοσελίδας «Τυπολόγος» και της εταιρεία παροχής υπηρεσιών «ΝΜΟS-N. Μόσχοβος».Παράλληλα, προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων ή πνευματική ιδιοκτησία τρίτων για την οποία η ιστοσελίδα «Τυπολόγος» και η εταιρεία παροχής υπηρεσιών «ΝΜΟS-N. Μόσχοβος» έχουν λάβει άδεια χρήσης για τις αποκλειστικά (δικές της)  ανάγκες, καθώς  και για τη λειτουργία του ηλεκτρονικού καταστήματος.

11.

Απαγορεύεται η οποιαδήποτε αντιγραφή, μεταφορά ή δημιουργία παράγωγης εργασίας με βάση το περιεχόμενο αυτό ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχο του ηλεκτρονικού καταστήματος.

12.

Η αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου του ιστοτόπου ή του ηλεκτρονικού καταστήματος με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης έγγραφης συναίνεσης του εκδότη της ιστοσελίδας  «Τυπολόγος» και  της εταιρεία παροχής υπηρεσιών «ΝΜΟS-N. Μόσχοβος» ή οιουδήποτε άλλου δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων.

13.

Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που παρατίθενται και περιγράφουν το ηλεκτρονικό κατάστημα του ιστότοπου ή τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της ιστοσελίδας «Τυπολόγος» ή τρίτων μερών, αποτελούν περιουσιακά στοιχεία της ιστοσελίδας «Τυπολόγος» ή των τρίτων μερών αντίστοιχα. Προστατεύονται- δε- από τους σχετικούς νόμους περί εμπορικών σημάτων. Η χρήση  των ανωτέρω  στο  ηλεκτρονικό κατάστημα δεν παρέχει σε καμία περίπτωση άδεια ή δικαίωμα χρήσης από τρίτους.

14.

Ο χρήστης- επισκέπτης πελάτης συμφωνεί κι αναλαμβάνει να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες, τις πληροφορίες και τα δεδομένα του ηλεκτρονικού καταστήματος, όπως ο νόμος προβλέπει και με βάση τους κανόνες της καλής πίστης , κάθε και των συναλλακτικών ηθών.

15.

17.Υποχρεούται να μη χρησιμοποιεί το ηλεκτρονικό κατάστημα με το εμπορικό σήμα : https://www.typologos.com/shop/ για:

Α. Αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με email ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που είναι παράνομο για οποιοδήποτε λόγο, προκαλεί παράνομη προσβολή και βλάβη στην ιστοσελίδα «Τυπολόγος» και στην εταιρεία παροχής υπηρεσιών «ΝΜΟS-N. Μόσχοβος» ή σε οποιονδήποτε τρίτο είτε προσβάλλει την εμπιστευτικότητα ή το απόρρητο των πληροφοριών οιουδήποτε προσώπου. 

Β. Αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με email  ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που προκαλεί προσβολή των χρηστών ηθών, κοινωνικών αξιών, της ανηλικότητας κλπ.  

Γ. Αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με email ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου για το οποίο οι χρήστες δεν έχουν δικαίωμα μετάδοσης σύμφωνα με το νόμο ή τις εν ισχύ συμβάσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος των εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας).

Δ.Αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με email ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου, το οποίο παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων κάθε είδους.

Ε. Αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με email ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε υλικού, το οποίο περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών.

ΣΤ. Ηθελημένη ή αθέλητη παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας ή των διατάξεων.

Ι. Παρενόχληση τρίτων με οποιοδήποτε τρόπο. 

Θ. Συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες.

16.

Ο ιστοτόπος και το ηλεκτρονικό κατάστημα της ιστοσελίδας «Τυπολόγου» και της εταιρείας παροχής υπηρεσιών «ΝΜΟS-N. Μόσχοβος» δεσμεύονται  σχετικά με την εξασφάλιση της ασφάλειας και της ακεραιότητας των δεδομένων που συλλέγονται  σχετικά με τους χρήστες της ιστοσελίδας.

Οι συμβάσεις μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος της ιστοσελίδας «Τυπολόγος» και της εταιρείας παροχής υπηρεσιών «ΝΜΟS-N. Μόσχοβος»  καταρτίζονται στην Ελληνική γλώσσα. 

17.

Για την τυχόν νομική διαφορά που προκύψει, αρμόδια είναι τα δικαστήρια Θεσσαλονίκης

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ

Ε-BOOKS ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Πολιτική Επιστροφών

 Ο «Τυπολόγος»  και η  εταιρεία  παροχής υπηρεσιών «ΝΜΟS-N.Mόσχοβος» διαθέτουν ψηφιακά προϊόντα (επιγραμμικά βιβλία, δηλαδή e-books και λογισμικά  προγράμματα) , που «κατεβάζονται» (download).

Μέσω της πληρότητας των αναρτημένων περιγραφών στην ιστοσελίδα και στο ηλεκτρονικό κατάστημα  παρέχεται  η δυνατότητα στο χρήστη του ηλεκτρονικού καταστήματος να «έρχεται» γρήγορα και εύκολα σε άμεση επαφή με τα διατεθειμένα προϊόντα από την οθόνη του  ηλεκτρονικού υπολογιστή. Στο πλαίσιο της ανάδειξης των οφελών από τη χρήση του διαδικτύου στις καθημερινές αγορές στο παρόν τμήμα παρατίθενται οι όροι και οι προϋποθέσεις επιστροφής των ψηφιακών  προϊόντων:

1.

Ο καταναλωτής του καταστήματος του «Τυπολόγου» έχει τα δικαιώματα που ορίζουν οι διατάξεις οι σχετικές με την προστασία του καταναλωτή, και ειδικότερα οι διατάξεις του νόμου 2251/1994 αναλογικά ερμηνευόμενες κι εφαρμοζόμενες στη συγκεκριμένη περίπτωση. Σύμφωνα με το άρθρο 10 του νόμου 2251/1994 αναλογικά εφαρμοζόμενο έχει ο καταναλωτής το δικαίωμα να υπαναχωρήσει  αναιτιολογήτως από την παρούσα σύμβαση εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την επόμενη της ημέρας που αποκτήσατε την κατοχή των αγαθών και πριν την ολοκλήρωση της εγκατάστασης των ψηφιακών αγαθών στον υπολογιστή σας ή/και στην ταμπλέτα σας ή/και στο κινητό σας. Σε αυτή την περίπτωση σας παρακαλούμε να μας κοινοποιήσετε διαμέσου ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στη διεύθυνση  contact@typologos.com τη βούλησή σας για υπαναχώρηση και θα σας επιστρέψουμε όλο το ποσό που καταβάλατε (με πίστωση στον λογαριασμό της χρεωστικής/πιστωτικής κάρτας σας(paypal), εφ’ όσον τη χρησιμοποιήσατε για τη συναλλαγή, άλλως με κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό που θα μας υποδείξετε) εντός 14 ημερών το αργότερο από την ημέρα ειδοποίησής μας.  Σε περίπτωση που έχετε «ανοίξει» (κάνει κλικ επάνω) τον υπερσύνδεσμο (link) του ψηφιακού βιβλίου (e-book), δεν είναι εφικτό από πλευρά μας, να σας επιστρέψουμε χρήματα γιατί η υπηρεσία από την πλευρά μας έχει ολοκληρωθεί και δεν είναι τεχνικά δυνατή η επιστροφή του προϊόντος.

2.

Για τα λογισμικά προγράμματα παρέχεται 30ήμερη περίοδος δοκιμής κατά την αγορά του. Δεν παρέχουμε τεχνική υποστήριξη, η οποία παρέχεται την κάθε φορά από την εταιρεία λογισμικού, που έχει παράσχει το κάθε λογισμικό πρόγραμμα.

3.

Έχετε την εξουσιοδότηση να χρησιμοποιείτε αυτό το λογισμικό μόνον εάν έχετε την κατάλληλη άδεια και το λογισμικό έχει ενεργοποιηθεί κατάλληλα με ένα γνήσιο αριθμό-κλειδί προϊόντος ή με άλλη μέθοδο εξουσιοδότησης. Είστε υποχρεωμένοι να ενεργοποιήσετε το προϊόν, προτού προβείτε στη χρήση του. Εάν δεν έχετε κατάλληλη άδεια χρήσης μην χρησιμοποιείτε το λογισμικό. Δεν επιτρέπεται να αποφύγετε ή να παρακάμψετε την ενεργοποίηση.Ορισμένες ενημερώσεις, η υποστήριξη κι άλλες υπηρεσίες μπορεί να προσφέρονται μόνο σε χρήστες που διαθέτουν ενεργή άδεια χρήσης.

4.

Το 14ήμερο δικαίωμα ακύρωσης και επιστροφής της παραγγελίας δεν ισχύει για το διαδικτυακό ψηφιακό περιεχόμενο, για το οποίο έχετε ήδη ξεκινήσει την τηλεφόρτωσή του ή την αναπαραγωγή του, εφόσον ξεκινήσατε τη σχετική διαδικασία.

ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Ακύρωση της παραγγελίας δύναται να γίνει :

1.

Πριν ολοκληρωθεί η παραγγελία, κατά τη διάρκεια της ηλεκτρονικής διαδικασίας της παραγγελίας μπορείτε να πατήσετε το κουμπί «Ακύρωση».

2.

Εάν έχει ολοκληρωθεί η ηλεκτρονική παραγγελία και μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ημερών μπορείτε να καλέσετε στο κινητό 6944.18.17.72 ή με μήνυμα στη φόρμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και θα αναλάβουμε την ακύρωση της παραγγελίας σας, εφόσον μας εξηγήσετε το λόγο της ακύρωσης.

3.

Σε περίπτωση ακύρωσης παραγγελίας εντός δύο ημερών θα επιστρέψουμε τα χρήματα στην πιστωτική κάρτα ή σε αριθμό τραπεζικού λογαριασμού, που θα μας υποδείξετε.

Πολιτική επιστροφών για τα σεμινάρια

ή τις εκδηλώσεις

 Ο «Τυπολόγος» και η εταιρεία παροχής υπηρεσιών «ΝΜΟS-N. Μόσχοβος» για την πληρότητα των αναρτημένων  περιγραφών στην ιστοσελίδα και στο ηλεκτρονικό κατάστημά της, παραθέτει και την πολιτική επιστροφών σχετικά με τις εγγραφές στα διαδικτυακά ή άλλα σεμινάρια ή για την είσοδο σε εκδηλώσεις. 

1.

Για λόγους ασφαλείας- αυστηρών προδιαγραφών πιστοποίησης, δεν δύναται οι εγγεγραμμένοι συμμετέχοντες να αντικατασταθούν από άλλους κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων-  σεμιναρίων, χωρίς την συναίνεση της ιστοσελίδας «Τυπολόγος» και της εταιρείας παροχής υπηρεσιών «ΝΜΟS-N. Μόσχοβος». Εάν κάποιος εγγεγραμμένος ενδιαφερόμενος δεν καταφέρει να παραστεί στα σεμινάρια ή στις εκδηλώσεις δεν δικαιούται οποιαδήποτε επιστροφή χρημάτων κι ούτε μπορεί να αντικατασταθεί από άλλον χωρίςτην συναίνεση της ιστοσελίδας «Τυπολόγος» και της εταιρείας παροχής υπηρεσιών «ΝΜΟS-N. Μόσχοβος».

2.

Οι εγγεγραμμένοι (στην εκδήλωση ή στο  σεμινάριο)  ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα υπαναχώρησης και επιστροφής του ποσού που έχουν καταβάλλει εφόσον το ζητήσουν εγγράφως από την εταιρείας παροχής υπηρεσιών «ΝΜΟS-N. Μόσχοβος» και την ιστοσελίδα «Τυπολόγος» μέχρι δεκαπέντε (15) ημέρες πριν από  την ημερομηνία έναρξης του σεμιναρίου. Το προς επιστροφή ποσόν θα υπόκειται σε μείωση των εξόδων συναλλαγής.

3.

Οποιαδήποτε επιστροφή χρημάτων θα λαμβάνει χώρα από την Εταιρεία αυστηρά και μόνο στον συμμετέχοντα που κατέβαλε αρχικά το τίμημα.

4.

Η  ιστοσελίδα «Τυπολόγος» και η εταιρεία παροχής υπηρεσιών «ΝΜΟS-N. Μόσχοβος» διατηρoύν το δικαίωμα της αλλαγής ημερομηνίας του κάθε σεμιναρίου της ή της κάθε εκδήλωσής της, ενημερώνοντας τους εγγραφέντες ή τους  αγοραστές της αξίας αυτών τηλεφωνικά, καθώς  και μέσω τιυ ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email). Στην περίπτωση αυτή, το ποσό εγγραφής (δικαίωμα εισόδου) η καταβλημένη αξία ή τα εισιτήρια δεν επιστρέφονται, αλλά ισχύουν ως έχουν.

5.

 Η  ιστοσελίδα «Τυπολόγος» και η εταιρεία παροχής υπηρεσιών «ΝΜΟS-N. Μόσχοβος» διατηρούν (επίσης) το δικαίωμα αλλαγής του προγράμματος κάποιου σεμιναρίου- κάποιας εκδήλωσης  ή ακύρωσης αυτής. Σε περίπτωση ακύρωσης του σεμιναρίου ή της εκδήλωσης θα ενημερωθούν οι εγγραφέντες ή και οι αγοραστές των εισιτηρίων τηλεφωνικά και μέσω email. Σε περίπτωση ακύρωσης για οποιονδήποτε λόγο, τότε η επιστροφή των χρημάτων γίνεται  με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, τον οποίο υποδεικνύει ο εγγεγραμμένος ή κάτοχος του εισιτηρίου ή μέσω paypal.

6. 

Σε περίπτωση απεργίας, κυβερνητικών απαγορεύσεων, κακών καιρικών συνθηκών και γενικά κάθε συμβάντος πέραν του εύλογου ελέγχου των διοργανωτών, που προκαλεί παρακώλυση της εκτέλεσης μέρους ή του συνόλου της συναυλίας, τότε οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα να αλλάζουν την ημερομηνία, καθώς και την ώρα διεξαγωγής της. Στην περίπτωση αυτή τα εισιτήρια ή και η αξία των σεμιναρίων δεν επιστρέφονται, αλλά ισχύουν ως έχουν.

7.

Σε περίπτωση διακοπής ενός σεμιναρίου ή εκδήλωσης της ιστοσελίδας «Τυπολόγος» και της εταιρείας παροχής υπηρεσιών «ΝΜΟS-N. Μόσχοβος» για τους ανωτέρω λόγους 45 τουλάχιστον λεπτά μετά από την έναρξή της- τότε  το σεμινάριο θεωρείται ολοκληρωμένο ή και η εκδήλωση θεωρείται ολοκληρωμένη, καθώς  και δεν επαναλαμβάνεται. Ούτε επιστρέφονται τα  χρήματα.

Πoλιτική Απάτης  

1.

Σε περίπτωση απάτης ή μη εξουσιοδοτημένης χρήσης της πιστωτικής σας κάρτας από τρίτους, αναλαμβάνουν τότε  οι περισσότερες τράπεζες και εταιρείες πιστωτικών καρτών την ευθύνη και καλύπτουν όλες τις χρεώσεις που οφείλονται σε κατάχρηση ή απάτη, οι οποίες ορισμένες φορές υπόκεινται σε ασφαλιστικώς ακάλυπτο  ποσό (το οποίο συνήθως ορίζεται στα πενήντα ευρώ – EUR 50- (ή στο αντίστοιχο ποσό σε τοπικό συνάλλαγμα).

2.

Σε περίπτωση που η εταιρεία της πιστωτικής σας κάρτας ή  και η τράπεζα σας,  σας χρεώσει το ακάλυπτο ποσό εξαιτίας αυθαίρετων συναλλαγών μετά από κράτηση που έχει πραγματοποιηθεί στην ιστοσελίδα μας,  τότε θα σας πληρώσουμε αυτό το ασφαλιστικώς ακάλυπτο ποσό μέχρι και  το συνολικό ποσό των 50 ευρώ – EUR 50- (ή το αντίστοιχο ποσό σε τοπικό συνάλλαγμα).

3.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την αποζημίωση είναι  να βεβαιωθείτε ότι έχετε δηλώσει την απάτη στον προμηθευτή της πιστωτικής σας κάρτας (σύμφωνα με τους κανόνες και τις διαδικασίες δήλωσης) και να επικοινωνήστε αμέσως μαζί μας με email.

4.

Το φαινόμενο της οικονομικής απάτης παρατηρείται έντονα, κατά την πάροδο των τελευταίων ετών και στο πλαίσιο εφαρμογής και λειτουργίας του Διαδικτύου. Οι παραβάτες έχουν ως σκοπό την κακόβουλη χρήση των ατομικών σας στοιχείων και λοιπών ατομικών σας πληροφοριών. Ένας ιστότοπος ή ένα μήνυμα διαμέσου ηλεκτρονικού μηνύματος (email) είναι αρκετό για τους παραβάτες,  ώστε να υποκλέψουν τέτοιου είδους πληροφορίες. Σε κάθε περίπτωση, εάν κάποιο εκ των χρηστών- επισκεπτών  της ιστοσελίδας   καταστεί θύμα ηλεκτρονικής απάτης, είτε διαμέσου ηλεκτρονικού μηνύματος, είτε ψευδούς διαφημίσεως και λοιπών από τρίτα μέρη, τα οποία δεν συνδέονται με το https://www.typologos.com/  παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

5.

Χρησιμοποιείτε το url  https://www.typologos.com/ για να δείτε το site του «Τυπολόγου» και όχι μέσα από links άλλων sites, μηχανές αναζητήσεως ή email.

6.

Θυμηθείτε ότι η ιστοσελίδα «Τυπολόγος» και η εταιρεία παροχής υπηρεσιών «NMOS-Ν.Μόσχοβος» δε θα σας ζητήσουν  ποτέ να δώσετε προσωπικούς κωδικούς τηλεφωνικά.

Τρόποι πληρωμής

Με Paypal:

Το PayPal  επιτρέπει να πληρώσετε απευθείας και κρυπτογραφεί αυτόματα τα απόρρητα δεδομένα με τις καλύτερες τεχνολογίες της αγοράς.

Με κατάθεση

σε τραπεζικό λογαριασμό:

Κατά τη διάρκεια της  ολοκλήρωσης της παραγγελίας σας μπορείτε να επιλέξετε  ως τρόπο πληρωμής «Τραπεζική Κατάθεση».

Χρειάζεστε Βοήθεια;

Αν χρειάζεστε βοήθεια  για την παραγγελία σας τηλεφωνήστε στο κινητό τηλέφωνο με αριθμό κλήσης 6944-18.17.72 ή στείλτε μήνυμα στη φόρμα επικοινωνίας. 

 ©Typologos.com 2022