Οι δύο νέοι αντιπρυτάνεις του Πανεπιστημίου Κύπρου