Εξερευνώντας τα πλεονεκτήματα της «φιλοξενίας» των  επιχειρηματικών αφιερωμάτων στο «Τυπολόγο»