Μείωση των πραγματικών μισθών των Ευρωπαίων Εργαζομένων παρά την αύξηση των πραγματικών κερδών