1ο βίντεο προβολής υπηρεσιών του «Τυπολόγου» και της NMOS