Ετικέτα: CID – UNESCO

0

Ενημερωτικό δελτίο αρ. 2 – Teachers for SwanZ

Έργο συγχρηματοδοτούμενο από το Πρόγραμμα Erasmus της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βασική Δράση 2 – Συνεργασία για καινοτομία και καλές πρακτικές  στρατηγικές εταιρικές σχέσεις για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση  (2020-1-RO01-KA202-080171) 19:51:23,04/22/2022   Εμπνευστής και συντονιστής...

Project for dance co-financed by the Erasmus+ Programme of the European Union 0

Newsletter no. 2/ 2022 -Teachers for SwanZ

Project co-financed by the Erasmus+ Programme of the European Union. Key Action 2 – Cooperation for innovation and good practices  strategic partnerships for vocational education and training  (2020-1-RO01-KA202-080171) 20:18:10,04/18/2022   Initiator and coordinator ✅Floria...

TELECONFERENCE CID -UER 0

Teleconferinţa CID organizată în mediul online

Teleconferință cu temă dansul organizează CID și UER în data de luni 12 aprilie 2021 23:19:07,04/11/2021 CONSILIUL INTERNAŢIONAL AL DANSULUI (CID) fondat în anul 1973, în sediul Organizației Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și...