Τί είναι για μένα η Τέχνη της Ηρώς Νικοπούλου

Τί εί­ναι για μέ­να η Τέ­χνη Της  ζωγράφου,  ποιήτριας  και πεζογράφου, Ηρώς Νικοπούλου (Βίντεο: Η Ηρώ Νικοπούλου απαγγέλλει ποίημά της) Το κα­πι­τα­λι­στι­κό, τε­χνο­κρα­τι­κό μο­ντέ­λο του σύγχρο­νου Δυ­τι­κού κό­σμου που προ­ω­θεί με μη­χα­νι­κό τρό­πο τη...