Όροι χρήσης καταστήματος

Όροι χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος

1.Στο παρόν τμήμα περιγράφονται οι όροι χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop) του «Τυπολόγου» , που λειτουργεί από την ατομική εταιρεία του κ. Νικολάου Μόσχοβου κι εδρεύει στην οδό Παυσανία 21 (Τ.Κ. 54352, Θεσσαλονίκη), με ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας: contact@typologos.com και τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης του κοινού: +30 6944-18.17.72 . Οι κάτωθι όροι – προϋποθέσεις αφορούν στη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος, το οποίο λειτουργεί στην εξής ηλεκτρονική διεύθυνση: https://www.typologos.com/shop/ .

2. Κάθε χρήστης – επισκέπτης – χρήστης του διαδικτύου που εισέρχεται και συναλλάσσεται ή χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του ηλεκτρονικού καταστήματος (θα αποκαλείται εφεξής για συντομία και «πελάτης» ασχέτως αν επισκέπτεται απλώς το κατάστημα (e-shop) ή πραγματοποιεί και παραγγελία προς απόκτηση αϋλων προϊόντων(λογισμικών προγραμμάτων ή e-books) ή υπηρεσιών .

3. Ο κάθε επισκέπτης- χρήστης- πελάτης θεωρείται ότι συναινεί – αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους κατωτέρω όρους, που διατυπώνονται στο παρόν τμήμα χωρίς καμία εξαίρεση.

4. Στην περίπτωση, που κάποιος χρήστης- επισκέπτης- πελάτης δε συμφωνεί με τους συγκεκριμένους όρους, τότε οφείλει με ευθύνη του να απόσχει από την επίσκεψη- χρήση του παρόντος ιστότοπου. Οφείλει- δε- με δική του ευθύνη να απόσχει από κάθε συναλλαγή ή χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος.

5. Ο «Τυπολόγος» και η ατομική εταιρεία του κ. Νίκου Μόσχοβου διατηρούν το δικαίωμα να τροποποιούν μονομερώς ή να ανανεώνουν τους παρόντες όρους και τις προϋποθέσεις των συναλλαγών, που διεξάγονται μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματός της. Ο «Τυπολόγος» αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει τους χρήστες για τυχόν τροποποιήσεις ή για οποιαδήποτε αλλαγή, που θα λαμβάνει χώρα μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματός του . Διευκρινίζεται ότι η αλλαγή όρων δεν περιλαμβάνει παραγγελίες αϋλων προϊόντων (λογισμικών προγραμμάτων ή e-books) ή και κρατήσεις υπηρεσιών, οι οποίες ήδη έχουν γίνει.

6. Ο «Τυπολόγος» δεσμεύεται για την ακρίβεια- αλήθεια – πληρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, σχετικά με την ταυτότητα της ατομικής εταιρείας του κ. Νικόλαου Μόσχοβου και τις παρεχόμενες συναλλαγές , οι οποίες πραγματοποιούνται μέσω του e-shop. Ο «Τυπολόγος» και η ατομική εταιρεία του κ. Νικολάου Μόσχοβου στα πλαίσια της καλής πίστης δε φέρουν ευθύνη ή δέσμευση από καταχωρήσεις ηλεκτρονικών δεδομένων που έγιναν εκ σφάλματος ή παραδρομής κατά την κοινή πείρα . Για το σφάλμα ή την παραδρομή δύναται να προβαίνει σε διόρθωσή του, οποιαδήποτε στιγμή αντιληφθεί την ύπαρξή τους.

9. Ο «Τυπολόγος» και η ατομική εταιρεία του κ. Νίκου Μόσχοβου στα πλαίσια των συναλλαγών από το ηλεκτρονικό κατάστημα δεν ευθύνονται και δεν υπέχουν υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε τυχόν βλάβη ή ζημία προκύψει από την ακύρωση παραγγελιών- κρατήσεων, από τη μη εκτέλεση ή από την καθυστέρηση εκτέλεσής τους, για οποιαδήποτε αιτία. Επίσης, δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητα των αϋλων προϊόντων (λογισμικών προγραμμάτων ή e-books) – υπηρεσιών που εκτίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα.Ωστόσο, με βάση τα τηρούμενα στοιχεία ενημερώνουν τον ενδιαφερόμενο πελάτη για την διαθεσιμότητα ή μη των αϋλων προϊόντων (λογισμικών προγραμμάτων ή e-books) – υπηρεσιών. Σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων αυτών αναλαμβάνουν ο «Τυπολόγος» κι η ατομική εταιρεία του κ. Νικολάου Μόσχοβου να προβαίνουν σε έγκαιρη ενημέρωση των πελατών περί της μη διαθεσιμότητας των αϋλων προϊόντων (λογισμικών προγραμμάτων ή e-books) κι υπηρεσιών. Στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν υπέχει καμία περαιτέρω ευθύνη.

10. Το ηλεκτρονικό κατάστημα και ο ιστοτόπος του «παρέχουν το περιεχόμενο (λ.χ. πληροφορίες, ονόματα, φωτογραφίες, απεικονίσεις), τα αϋλα προϊόντα (λογισμικά προγράμματα ή e-books) και τις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω του διαδικτυακού τόπου, «όπως ακριβώς έχουν» και μόνον υπό τη μορφή «κατεβάσματος» (download).

11. Σε καμία περίπτωση, ο «Τυπολόγος» και η ατομική εταιρεία του κ. Νικολάου Μόσχοβου δεν ευθύνονται αστικώς ή ποινικώς για οποιαδήποτε ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ.) που τυχόν θα υποστεί κάθε επισκέπτης του ηλεκτρονικού καταστήματος ή τρίτος από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του διαδικτυακού τόπου ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και αϋλων προϊόντων (λογισμικών προγραμμάτων ή e-books) ή/και πληροφοριών που διατίθενται απ’ αυτόν ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε αϋλα προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

12. Όλο το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού καταστήματος, συμπεριλαμβανομένων και των διακριτικών τίτλων, σημάτων, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων κ.λ.π. αποτελούν την πνευματική ιδιοκτησία του «Τυπολόγου» και της ατομικής εταιρείας του κ. Νικόλαου Μόσχοβου.Παράλληλα, προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων ή πνευματική ιδιοκτησία τρίτων για την οποία ο «Τυπολόγος» και η ατομική εταιρεία του κ. Νικολάου Μόσχοβου έχουν λάβει άδεια χρήσης για τις αποκλειστικά (δικές της) ανάγκες, καθώς και για τη λειτουργία του ηλεκτρονικού καταστήματος.

13. Απαγορεύεται η οποιαδήποτε αντιγραφή, μεταφορά ή δημιουργία παράγωγης εργασίας με βάση το περιεχόμενο αυτό ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχο του ηλεκτρονικού καταστήματος.

14. Η αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου του ιστοτόπου ή του ηλεκτρονικού καταστήματος με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης έγγραφης συναίνεσης του «Τυπολόγου» και της ατομικής εταιρείας του κ. Νικολάου Μόσχοβου ή οιουδήποτε άλλου δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων.

15. Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που παρατίθενται και περιγράφουν το ηλεκτρονικό κατάστημα του ιστότοπου ή τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες του «Τυπολόγου» ή τρίτων μερών, αποτελούν περιουσιακά στοιχεία του «Τυπολόγου» ή των τρίτων μερών αντίστοιχα. Προστατεύονται- δε- από τους σχετικούς νόμους περί εμπορικών σημάτων. Η χρήση των ανωτέρω στο ηλεκτρονικό κατάστημα δεν παρέχει σε καμία περίπτωση άδεια ή δικαίωμα χρήσης από τρίτους.

16. Ο χρήστης- επισκέπτης πελάτης συμφωνεί- αναλαμβάνει να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες, τις πληροφορίες και τα δεδομένα του ηλεκτρονικού καταστήματος, όπως ο νόμος προβλέπει και με βάση τους κανόνες της καλής πίστης , καθώς και των συναλλακτικών ηθών.

17. Υποχρεούται οχρήστης- επισκέπτης πελάτης να μη χρησιμοποιεί το ηλεκτρονικό κατάστημα με το εμπορικό σήμα για: https://www.typologos.com/shop/ για:

  • Α. Αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με email ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που είναι παράνομο για οποιοδήποτε λόγο, προκαλεί παράνομη προσβολή και βλάβη στον «Τυπολόγο» και στην ατομική εταιρεία του κ. Νικολάου Μόσχοβου ή σε οποιονδήποτε τρίτο είτε προσβάλλει την εμπιστευτικότητα ή το απόρρητο πληροφοριών οιουδήποτε προσώπου.
  • Β. Αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με email ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που προκαλεί προσβολή των χρηστών ηθών,των κοινωνικών αξιών, της ανηλικότητας κλπ.
  • Γ. Αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με email ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου για το οποίο οι χρήστες δεν έχουν δικαίωμα μετάδοσης σύμφωνα με το νόμο ή τις εν ισχύ συμβάσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας).
  • Δ. Αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με email ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου, το οποίο παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων κάθε είδους.
  • Ε. Αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με email ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε υλικού το οποίο περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό τη διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών.
  • ΣΤ. Ηθελημένη ή αθέλητη παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας ή των διατάξεων.
  • Ι. Παρενόχληση τρίτων με οποιοδήποτε τρόπο.
  • Θ. Συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες.

18. Ο ιστοτόπος και το ηλεκτρονικό κατάστημα του «Τυπολόγου» και της Ατομικής Εταιρείας του κ. Νικόλαου Μόσχοβου δεσμεύονται σχετικά με την εξασφάλιση της ασφάλειας και της ακεραιότητας των δεδομένων που συλλέγονται σχετικά με τους χρήστες της ιστοσελίδας.

19. Οι συμβάσεις μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος του «Τυπολόγου» και της ατομικής εταιρείας του κ. Νικολάου Μόσχοβου καταρτίζονται στην Ελληνική γλώσσα.

20. Για τυχόν νομική διαφορά που προκύψει, αρμόδια είναι τα δικαστήρια Θεσσαλονίκης.


ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ- Ε-BOOKS – ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ- ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Πολιτική Επιστροφών

Ο «Τυπολόγος» και η ατομική εταιρεία του κ. Νικολάου Μόσχοβου διαθέτουν ψηφιακά προϊόντα (επιγραμμικά βιβλία, δηλαδή e-books και λογισμικά προγράμματα) , που «κατεβάζονται» (download).Μέσω της πληρότητας των αναρτημένων περιγραφών στην ιστοσελίδα και στο ηλεκτρονικό κατάστημα παρέχεται η δυνατότητα στο χρήστη του ηλεκτρονικού καταστήματος να «έρχεται» γρήγορα – εύκολα σε άμεση επαφή με τα διατεθειμένα προϊόντα από την οθόνη του ηλεκτρονικού υπολογιστή. Στο πλαίσιο της ανάδειξης των οφελών από τη χρήση του διαδικτύου στις καθημερινές αγορές στο παρόν τμήμα παρατίθενται οι όροι και οι προϋποθέσεις επιστροφής των ψηφιακών προϊόντων:

1.Ο καταναλωτής του καταστήματος του «Τυπολόγου» έχει τα δικαιώματα που ορίζουν οι διατάξεις οι σχετικές με την προστασία του καταναλωτή, και ειδικότερα οι διατάξεις του νόμου 2251/1994 αναλογικά ερμηνευόμενες κι εφαρμοζόμενες στη συγκεκριμένη περίπτωση. Σύμφωνα με το άρθρο 10 του νόμου 2251/1994 αναλογικά εφαρμοζόμενο έχει ο καταναλωτής το δικαίωμα να υπαναχωρήσει αναιτιολογήτως από την παρούσα σύμβαση εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την επόμενη της ημέρας που αποκτήσατε την κατοχή των αγαθών και πριν την ολοκλήρωση της εγκατάστασης των ψηφιακών αγαθών στον υπολογιστή σας ή/και στην ταμπλέτα σας ή/και στο κινητό σας. Σε αυτή την περίπτωση σας παρακαλούμε να μας κοινοποιήσετε διαμέσου ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στη διεύθυνση contact@typologos.com τη βούλησή σας για υπαναχώρηση και θα σας επιστρέψουμε όλο το ποσό που καταβάλατε (με πίστωση στο λογαριασμό της χρεωστικής/πιστωτικής κάρτας σας, εφ’ όσον τη χρησιμοποιήσατε για τη συναλλαγή, άλλως με κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό που θα μας υποδείξετε) εντός 14 ημερών το αργότερο από την ημέρα ειδοποίησής μας. Σε περίπτωση που έχετε «ανοίξει» (κάνει κλικ επάνω) τον υπερσύνδεσμο (link) του ψηφιακού βιβλίου (e-book), δεν είναι εφικτό από πλευρά μας, να σας επιστρέψουμε χρήματα ,γιατί η υπηρεσία από την πλευρά μας έχει ολοκληρωθεί και δεν είναι τεχνικά δυνατή η επιστροφή του προϊόντος.

2. Για τα λογισμικά προγράμματα παρέχεται 30ήμερη περίοδος δοκιμής κατά την αγορά του. Δεν παρέχουμε τεχνική υποστήριξη, η οποία παρέχεται την κάθε φορά από την εταιρεία λογισμικού, που έχει παράσχει το κάθε λογισμικό πρόγραμμα.

3. Έχετε την εξουσιοδότηση να χρησιμοποιείτε αυτό το λογισμικό μόνον εάν έχετε την κατάλληλη άδεια και το λογισμικό έχει ενεργοποιηθεί κατάλληλα με ένα γνήσιο αριθμό-κλειδί προϊόντος ή με άλλη μέθοδο εξουσιοδότησης. Είστε υποχρεωμένοι να ενεργοποιήσετε το προϊόν, προτού προβείτε στη χρήση του. Εάν δεν έχετε κατάλληλη άδεια χρήσης μη χρησιμοποιείτε το λογισμικό. Δεν επιτρέπεται να αποφύγετε ή να παρακάμψετε την ενεργοποίηση. Ορισμένες ενημερώσεις, η υποστήριξη κι άλλες υπηρεσίες μπορεί να προσφέρονται μόνο σε χρήστες που διαθέτουν ενεργή άδεια χρήσης.

4. Το 14ήμερο δικαίωμα ακύρωσης και επιστροφής της παραγγελίας δεν ισχύει για το διαδικτυακό ψηφιακό περιεχόμενο, για το οποίο έχετε ήδη ξεκινήσει την τηλεφόρτωσή του ή την αναπαραγωγή του, εφόσον ξεκινήσατε τη σχετική διαδικασία.

 


 

ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Ακύρωση της παραγγελίας δύναται να γίνει :

1.Πριν ολοκληρωθεί η παραγγελία, κατά τη διάρκεια της ηλεκτρονικής διαδικασίας της παραγγελίας  μπορείτε να πατήσετε το κουμπί «Ακύρωση».

2. Εάν έχει ολοκληρωθεί η ηλεκτρονική παραγγελία και μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ημερών μπορείτε να καλέσετε στο κινητό 6944.18.17.72 ή με μήνυμα στη φόρμα  ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και θα αναλάβουμε την ακύρωση της παραγγελίας σας, εφόσον μας εξηγήσετε το λόγο της ακύρωσης.

3. Σε περίπτωση ακύρωσης παραγγελίας εντός δύο ημερών θα επιστρέψουμε τα χρήματα στην πιστωτική κάρτα ή σε αριθμό τραπεζικού λογαριασμού, που θα μας υποδείξετε.

 


 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΑΤΗΣ

1.Σε περίπτωση απάτης ή μη εξουσιοδοτημένης χρήσης της πιστωτικής σας κάρτας από τρίτους, αναλαμβάνουν τότε οι περισσότερες τράπεζες και εταιρείες πιστωτικών καρτών την ευθύνη και καλύπτουν όλες τις χρεώσεις που οφείλονται σε κατάχρηση ή απάτη, οι οποίες ορισμένες φορές υπόκεινται σε ασφαλιστικώς ακάλυπτο ποσό (το οποίο συνήθως ορίζεται στα πενήντα EUR 50 (ή στο αντίστοιχο ποσό σε τοπικό συνάλλαγμα).

2.Σε περίπτωση που η εταιρεία της πιστωτικής σας κάρτας ή και η τράπεζα σας, σάς χρεώσει το ακάλυπτο ποσό εξαιτίας αυθαίρετων συναλλαγών μετά από κράτηση που έχει πραγματοποιηθεί στην ιστοσελίδα μας, τότε θα σας πληρώσουμε αυτό το ασφαλιστικώς ακάλυπτο ποσό μέχρι το συνολικό ποσό των EUR 50 (ή το αντίστοιχο ποσό σε τοπικό συνάλλαγμα).

3. Απαραίτητη προϋπόθεση για την αποζημίωση είναι να βεβαιωθείτε ότι έχετε δηλώσει την απάτη στον προμηθευτή της πιστωτικής  κάρτας σας(σύμφωνα με τους κανόνες και τις διαδικασίες δήλωσης) και να επικοινωνήστε αμέσως μαζί μας με email.

4. Το φαινόμενο της οικονομικής απάτης παρατηρείται έντονα, κατά την πάροδο των τελευταίων ετών και στο πλαίσιο εφαρμογής και λειτουργίας του Διαδικτύου. Οι παραβάτες έχουν ως σκοπό την κακόβουλη χρήση των ατομικών  στοιχείων σας, και λοιπών ατομικών  πληροφοριώνσας. Ένας ιστότοπος ή ένα μήνυμα διαμέσου ηλεκτρονικού μηνύματος (email) είναι αρκετό για τους παραβάτες, ώστε να υποκλέψουν τέτοιου είδους πληροφορίες. Σε κάθε περίπτωση, εάν κάποιο εκ των χρηστών- επισκεπτών της ιστοσελίδας καταστεί θύμα ηλεκτρονικής απάτης, είτε διαμέσου ηλεκτρονικού μηνύματος, είτε ψευδούς διαφημίσεως και λοιπών από τρίτα μέρη, τα οποία δεν συνδέονται με το https://www.typologos.com/ παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

5. Χρησιμοποιείτε το url https://www.typologos.com/ για να δείτε το site του «Τυπολόγου» και όχι μέσα από links άλλων sites, μηχανές αναζητήσεως ή email.

6. Θυμηθείτε ότι ο «Τυπολόγος» και η ατομική εταιρεία του κ. Νικολάου Μόσχοβου δε θα σας ζητήσουν ποτέ να δώσετε προσωπικούς κωδικούς τηλεφωνικά.